โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ท่องเที่ยวประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีสมรส

ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายบ้านประจำโครงการมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน สามารถเรียนรู้และปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เร็ว
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้าในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการ
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและร่วมสร้างมูลค่าแบรนด์สูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสร้างยอดขายได้ตามเป้า
 • วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ ไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • มุ่งเน้นเป้าหมาย การส่งมอบบ้านให้ตามเป้าหมายและได้คุณภาพ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการหลังการขายของโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน สามารถเรียนรู้และปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เร็ว
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได ้
 • สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดัน
 • รักงานบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ระดับสูง

 •  พัฒนาระบบงานภายในฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ผลงานออกมาดียิ่งขึ้น ทำงานให้ง่ายยิ่งขึ้น และมีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

ระดับทั่วไป

 • ดูแลงานด้านการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 •  ดูแลและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่ลดข้อร้องเรียนลูกค้า
 • ดูแลความปลอดภัย เพื่อสร้างความสบายใจแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ
 • ดูแลสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการ เพื่อเสริมสร้างสังคมและภาพลักษณ์ที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 •  จัดทำ / ตรวจสอบ / ติดตาม เอกสารให้มีคุณภาพ ชัดเจน ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทํางาน 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จํากัด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • **มีทักษะด้านการประสานงาน
 • ** สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับผู้ออกแบบโครงการต่างๆ
 • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบของแต่ละโครงการ
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ติดตามและตรวนสอบความถูกต้องของแบบโครงการที่ได้รับมาจากผู้ออกแบบได้

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์จัดซื้อตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, รับเหมาก่อสร้าง จะไดรั้บพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ ประจำสำนักงานใหญ่ บางกรวย จ.นนทบุรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดต่อจัดหา Supplier สำหรับการสั่งซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง, วัสดุสิ้นเปลือง,
  เครื่องมือต่างๆ พร้อมติดตามสินค้าเพื่อส่งเข้าโครงการต่างๆ ของบริษัท
 • เจรจาต่อรองราคากับ Supplier และขอเครดิต
 • พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vender List)
 • ดำเนินการเปิด PO ในระบบของบริษัท
 • งานอื่นๆตามที่ผู้บั้งคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน –บัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี-การเงินเป็นอย่างดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนดำเนินงานด้านการเงินให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุม ตรวจสอบเอกสารและระบบการรับ-จ่ายเงินขององค์กรในด้านต่างๆ
 • จัดทำรายงานสรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางการเงินเพี่อเสนอให้ผู้บริหารทราบถึงความเคลื่อนไหวของสภาวะการเงินของบริษัท
 • วางแผนการเงิน และจัดทำประมาณการระยะสั้น ระยะยาว
 • บริหารจัดการการเงิน และลูกหนี้
 • จัดทำงบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย และโครงการงบลงทุนประจำปี สร้างและปรับปรุงแบบจำลองที่ใช้สำหรับการประมาณการงบกำไรขาดทุนและงบดุลของกลุ่มธุรกิจ
 • นำเสนอข้อมูลด้านการเงินและบัญชีให้ฝ่ายบริหาร
 • พร้อมที่จะเรียนรู้, ทำงานหนัก, มีความอดทน, มีความรู้รอบตัวและรับแรงกดดันได้ดี
 • ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ รวมถึงศึกษา กำหนดกระบวนการ และวางระบบการควบคุมงบประมาณของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างควบคุมงานของโครงการก่อสร้าง(บ้าน,อาคารสูง)
 • ทักษะบริหารและจัดการดูแลงานกับหน่วยงานก่อสร้างได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนาระบบงานภายในฝ่ายก่อสร้างเพื่อให้ผลงานออกมาดียิ่งขึ้นทำงานให้ง่ายยิ่งขึ้น และมีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านก่อสร้าง และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท
 • พัฒนาบุคลากรภายในฝ่าย ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น มีความรู้มากขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับทั่วไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามแบบก่อสร้าง และมีคุณภาพ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว ้
 • สรรหาวิธีการทำงานก่อสร้างให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐานและใช้เวลาน้อยที่สุด
 • สรรหาวิธีการป้องกัน และลดข้อผิดพลาดและการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็น
 • สร้างและ/หรือนำเสนอแบบฟอร์มรายงานด้านก่อสร้างเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์
 • จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่เสมอ
 • ดูแลและบริหารงบประมาณ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัท
 • ตรวจสอบ และ สรุปการนำเสนอผลงานผู้รับจ้าง เพื่อขออนุมัติเบิกงวดเงิน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านปฏิบัติแก่ผู้รับจ้างก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้ตรงตาม spec / แบบ และมาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ทบทวนแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง และติดตามแผนงานก่อสร้าง
 • สามารถแก้ไขข้อบกพร่องและแจ้งได้ทันที

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาบัญชีหรือการเงิน
 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • มีประสบการณ์ในเดือน / ไตรมาส / งบการเงินรวมใน บริษัท จดทะเบียน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีใน CFO พร้อมประสบการณ์ด้านการคิดต้นทุนการบัญชีการเงินขององค์กรภาษีและการจัดทำงบประมาณ
 • มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
 • เป็นผู้ใหญ่และสามารถจัดการและจัดการการตรวจสอบทางการเงิน
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ภาษีนิติบุคคล BOI และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษพร้อมความสามารถในการทำงานกับวัฒนธรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
 • ทักษะความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ แต่สามารถทำงานได้อย่างอิสระ
 • มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบได้ดี มีความมั่นใจในตนเองโดยเฉพาะความสามารถในการนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • ทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับมุมมองหลายมิติในมุมมองเป็นข้อดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส มีความซื่อสัตย์และการบริการ
 • ทำงานเชิงรุกและทัศนคติเชิงบวก

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท โดยให้คำแนะนำทางธุรกิจที่มั่นคงและกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการเติบโตของธุรกิจ
 • ดูแลการทำงานด้านการเงินทั้งหมดรวมถึงการควบคุมงบประมาณการเงินกลุ่ม การควบคุมภายในและนำทีมการเงินเพื่อจัดการการบัญชี
 • กระบวนการและขั้นตอนทางการเงินที่มีอยู่รวมถึงการควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยง
 • สนับสนุนการจัดการและตรวจสอบทิศทางในอนาคตของ บริษัท ความคิดริเริ่มทางยุทธวิธีการใช้แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์ทางการเงินและภาษีการร้องขอทุนและกระบวนการ
  งบประมาณยอดคงเหลือเงินสดและการคาดการณ์เงินสดการลงทุนกองทุนและมาตรการด้านประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนทิศทางเชิงกลยุทธ์
 • รักษาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสถาบันการเงินผู้สอบบัญชีและนักลงทุน
 • ระบุโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่างและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทางการเงินที่ชาญฉลาดเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานทางการเงินและการดำเนินงาน