โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ท่องเที่ยวประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีสมรส

ตำแหน่งงาน

Senior Marketing Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินงานตามแผนการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้า แคมเปญ ในสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้แวะชมโครงการ
 • จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนแคมเปญ และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • Work Instruction เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า
 • สำรวจข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผน หรือปรับเปลี่ยนแผน
 • Work Instruction เกี่ยวกับข้อมูลคู่แข่ง
 • นำเสนอแนวทาง ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • สรรหาสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และพัฒนารูปแบบวิธีการนำเสนอ
 • พัฒนากระบวนการการทำสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
 • จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่เสมอ
คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ 4-5 ปีขึ้นไป ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, รับเหมาก่อสร้าง, โครงการ
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
 • มีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator

 

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
065-929-4540
julalak@en.co.th

Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

Senior It Support
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับ Outsource เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในองค์กร
 • ประสานงานกับ ภายในองค์กรเพื่อรับแจ้งเรื่อง BUG
 • Input ข้อมูลเข้าไปในระบบ (Data Entry)
 • จัดการเรื่อง Username และ Password ในองค์กร
 • จัดการเรื่องสัญญา
 • จัดการเรื่องทรัพย์สินที่เป็นคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมทำงาน
 • เช็คว่าโปรแกรมที่ใช้ในองค์กร ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ดูแลระบบ Internet ภายในองค์กร และตาม Site ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมทำงาน
 • ดูแลความปลอดภัยของระบบ (Virus/Spam ต่างๆ)
 • Coaching และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • มีความรู้และความสามารถด้านการจัดการโปรแกรม, คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงระบบเน็ตเวิร์ค, อุปกรณ์มือถือ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
065-929-4540
julalak@en.co.th

Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

ERP Sales

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและร่วมสร้างมูลค่าแบรนด์สูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างยอดขายได้ตามเป้า
 • พัฒนากระบวนการการทำการขายและการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลงานออกมาดียิ่งขึ้น ทำงานให้ง่ายยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 • ขายโปรแกรมบัญชี ระบบ ERP (nested.co.th) เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสินเชื่อ หรืองานด้านบัญชี 4-5 ปี ขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน
 • มีรถส่วนตัว
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้าและลูกค้า
 • เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้าในการให้คำแนะนำ และข้อมูลด้านการซื้อ/ขายเกี่ยวกับระบบ ERP
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน สามารถเรียนรู้และปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เร็ว
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

 

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
065-929-4540
julalak@en.co.th

Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

ผู้จัดการ/รองผู้จัดการฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลและพัฒนาระบบฝ่ายบริการหลังการขายและลูกค้าสัมพันธุ์
 • ดูแลงานด้านการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ดูแลสาธารณูปโภคต่างๆในโครงการ เพื่อเสริมสร้างสังคมและภาพลักษณ์ที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ดูแลความปลอดภัย เพื่อสร้างความสบายใจแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ
 • ดูแลและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อลดข้อร้องเรียนลูกค้า
 • ดูแลและบริหารทรัพย์สิน และทรัพยากรของบริษัท

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการหลังการขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในระดับผู้จัดการ/รองผู้จัดการ อย่างน้อย 3 – 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไม่จำกัด
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและนำพาทีมไปสู่เป้าหมาย
 • มุ่งเน้นเป้าหมาย การส่งมอบบ้านให้ตามเป้าหมายและได้คุณภาพ
 • มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน สามารถเรียนรู้และปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เร็ว
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้
 • สามารถวางแผนการซ่อมงาน
 • สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดัน
 • รักงานบริการ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
065-929-4540
julalak@en.co.th

Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

วิศวกรบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการงานบริการหลังการขาย
 • ดูแลและตรวจสอบคุณภาพงานซ่อม/บริการ/ผู้รับเหมาในโครงการ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • รับเรื่องงานแจ้งซ่อม/ตรวจสอบ/ติดตามสถานะงานซ่อมบ้านจากลูกค้
 • ควบคุมคุณภาพงานซ่อมให้ตรงตาม spec / แบบ และมาตรฐานที่กำหนด
 • ควบคุมและบริหารงานซ่อม/บริการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • เสนอแนะ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการซ่อม/บริการ ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ปฏิบัติงานที่โครงการ THE MARQ Pinklao (เดอะมาร์ค ปิ่นเกล้า)
คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง 4-5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างควบคุมงานของโครงการหรือหมู่บ้านจัดสรรมาก่อน (แนวราบ,งานก่อฉาบ,งานโครงสร้าง)

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
065-929-4540
julalak@en.co.th

Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw