โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ท่องเที่ยวประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีสมรส

ตำแหน่งงาน

ERP Sales 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและร่วมสร้างมูลค่าแบรนด์สูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างยอดขายได้ตามเป้า
 • พัฒนากระบวนการการทำการขายและการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลงานออกมาดียิ่งขึ้น ทำงานให้ง่ายยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 • ขายโปรแกรมบัญชี ระบบ ERP (nested.co.th) เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสินเชื่อ หรืองานด้านบัญชี 4-5 ปี ขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน
 • มีรถส่วนตัว
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้าและลูกค้า
 • เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้าในการให้คำแนะนำ และข้อมูลด้านการซื้อ/ขายเกี่ยวกับระบบ ERP
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน สามารถเรียนรู้และปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เร็ว
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
086-344-1126
hr@en.co.th
Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

Software Tester 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ความต้องการในการทดสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์
 • วางแผนสำหรับการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • คิดและออกแบบวิธีการทดสอบที่เหมาะสม ทั้ง Test Case, Test Scenario, Test Data และ Test Environment
 • สร้างและจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบ เช่น Test Case และ Test Scenarios เป็นต้น
 • เตรียม Test Data และ Test Environment
 • ลงมือทดสอบพร้อมกับบันทึกปัญหาที่เจอ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลและคิดนอกกรอบ
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา
 • ทักษะการรายงานผลและสื่อสาร

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
086-344-1126
hr@en.co.th
Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

QC Inspector  1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างบ้านแนวราบ
 • จัดประชุมผู้รับเหมา ฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบันทึกสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ และทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้
 • จัดทำเเละอัพเดท คู่มือการควบคุณภาพการก่อสร้าง
 • อบรมเจ้าหน้าที่หน้างาน หรือผู้รับเหมา เกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้าง
 • เเละอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปี
 • มีใบกว. จะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่พร้อมจะปรับแกไข และพัฒนารวมกับทีม

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
086-344-1126
hr@en.co.th
Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

วิศวกรหลังการขาย 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์และประเมิน วิธีการซ่อม และค่าใช้จ่ายในการซ่อม
 • ติดต่อประสานงาน ควบคุม และติดตามผู้รับเหมาในการซ่อมให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามมาตราฐาน
 • ทำการเข้าซ่อมงานตามมาตราฐานของบริษัท ในรายการที่บริษัทกำหนดไว้
 • ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าเพื่อดำเนินงานซ่อม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
 • วางแผนการเข้าซ่อมให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ดูแล
 • รายงานผลการซ่อมรวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ทั้งด้านราคา, ปริมาณงาน, กระบวนการ, และคุณภาพงานซ่อม
 • ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับงานซ่อมในเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในการดูแลหลังการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจิตบริการ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการติดตามงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมอื่นๆได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
086-344-1126
hr@en.co.th
Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 •  จัดทำประมาณการ งบการเงิน
 • วางแผนการเงิน
 • ประสานงานกับธนาคาร
 • จัดทำประมาณการ Cash Flow
 • วิเคราะห์งบการเงินได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินและบัญชี
 • ควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงิน
 • จัดทำรายงานทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน สามารถวิเคราะห์รายการทางการเงินได้
 • จัดทำรายงานทางบัญชี วิเคราะห์แนวโน้ม ค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่างๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญาตรี สาขา บัญชี
 • การสื่อเป็นเลิศ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ด้านบีญชี/การเงิน 2-5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
086-344-1126
hr@en.co.th
Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (เร่งด่วน) 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง เปรียบเทียบราคา วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาตลาดราคาของวัสดุก่อสร้าง จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำรายงานของวัสดุต่าง
 • สรรหาซัพพลายเออร์วัสดุและแรงงาน ติดต่อดำเนินการ และการจัดเก็ข้อมูล
 • ประสานงานกับซัพพลายเออร์ และส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • สรรหาผู้ขายที่เหมาะสมที่สุด และจัดซื้อวัสดุ และ/หรือบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ข้อเสนอที่ดีที่สุด ส่งมอบตรงเวลา ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 • ควบคุมไม่ให้มีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งด้านเวลา และค่าใช้จ่าย
 • บริหารงบประมาณที่ได้รับ เพื่อสร้างมูลค่างานสูงสุด
 • สร้างภาพลักษณ์และความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • พัฒนากระบวนการกำหนดต้นทุนและจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สรรหาสินค้า และ/หรือ บริการใหม่ๆ เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย
 • ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มี connection ผู้รับเหมา, คู่ค้า
 • บุคลิคยิ้มแย้ม สดใส
 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป ด้านการจัดซื้อธุรกิจอสังหาฯ, ก่อสร้าง หากมีประสบการณ์การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหรืองานโครงการอสังหาฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้าน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • มีทักษะการสื่อสาร การต่อรอง คิดวิเคราะห์ และการบริการที่ดี
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
086-344-1126
hr@en.co.th
Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดอาวุโส (เร่งด่วน) 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินงานตามแผนการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้า แคมเปญ ในสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้แวะชมโครงการ
 • ประสานงานด้านขอซื้อและ/หรือขอจ้าง จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น สัญญา และตรวจรับสินค้าและบริการ
 • จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนแคมเปญ และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • Work Instruction เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า
 • สำรวจข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผน หรือปรับเปลี่ยนแผน
 • Work Instruction เกี่ยวกับข้อมูลคู่แข่ง
 • นำเสนอแนวทาง ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • สรรหาสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และพัฒนารูปแบบวิธีการนำเสนอ
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับ Vision Mission และ Values ขององค์กร
 • ดูแลและบริหารทรัพย์สิน และทรัพยากรของบริษัท
 • พัฒนากระบวนการการทำสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
 • จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่เสมอ
  นำเสนอการพัฒนาภายในฝ่ายที่เสริมสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, รับเหมาก่อสร้าง, โครงการ
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator
 • มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน สามารถเรียนรู้และปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เร็ว
 • ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • สามารถนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดที่เป็นประโยชน์แก่หัวหน้าทีม
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
086-344-1126
hr@en.co.th
Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

Draftsman (เร่งด่วน) 1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบ-ถอดแบบโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
 • จัดทำ Shop Drawing ตามแผนงานและแก้ไขตามที่ comment จากผู้ควบคุมงานให้เสร็จทันเวลาใช้งาน
 • ตรวจสอบความเกี่ยวข้องกัน (Combine) และความขัดแย้งของแบบโครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รับพิจารณาเด็กจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ,  สถาปัตยกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านเขียนแบบโยธา สถาปัตย์ ไฟฟ้า เครื่องกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างและหน้าที่การใช้สอย
 • มีความรู้รู้และเข้าใจถึงปัญหาก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto CAD /SketchUp เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
086-344-1126
hr@en.co.th
Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ (เร่งด่วน) 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมงานเอกสารของสินเชื่อและโอนที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารที่ต้องประสานงานกับทนาย,เอกสารโอนชื่อมิเตอร์ ไฟฟ้าประปา ,เอกสารที่เตรียมส่งมองลูกค้าจัดทำเอกสารนัตตรวจบ้าน
 • ประสานงานนัดลูกค้าเข้าตรวจบ้าน
 • ดูแลเอกสารและจัดทำ ค่าใช้จ่าย ณ วันโอน และค่าใช่จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในฝ่าย
 • ประสานงานกับธนาคารเพื่อเข้าประเมิน
 • เพิ่มข้อมูลลูกค้าในระบบ icon
 • เป็นผู้ช่วยในการนัดตรวจบ้าน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์ด้านการโอนกรรมสิทธิ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการที่มอบหมายได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ทัศนคติดี ชอบทำงานเป็นทีม ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความละเอียดรอบครอบ
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการติดต่อประสานงานดี
 • บุคลิคภาพดีการแต้งกายเรียบร้อย  ยิ้มแย้มแจ่มใส เหมาะกับงานให้บริการลูกค้า

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
086-344-1126
hr@en.co.th
Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

Design Coordinator 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับผู้ออกแบบ
 • ออกแบบ เขียนแบบ พัฒนาแบบ อาคารพักอาศัย (โครงการ)
 • ประสานงานกับทีมงานข้ามสายงานภายในองค์กร
 • รับผิดชอบในการรวบรวมและตรวจสอบแบบสำหรับก่อสร้าง

คุณสมบัติ

 • ปริญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบสถาปัตย์,สถาปัตย์ภายในหรือภูมิสถาปัตย์ 2-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในงานออกแบบสถาปัตย์ได้อย่างชำนาญ (CAD,SketchUp,BIM)
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไได้เป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่พร้อมจะปรับแกไข และพัฒนารวมกับทีม

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
086-344-1126
hr@en.co.th
Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw