โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ท่องเที่ยวประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีสมรส

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้ (ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง หากมีประสบการณ์ทั้ง 2 ด้านจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ตรวจสอบ เอกสารตั้งหนี้, ตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี , ตรวจสอบด้านการบันทึกทรัพย์สิน, ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย, ตรวจสอบด้านการบันทึกเงินประกันผลงาน
 • จัดเตรียมเอกสารปิดงบและรายงานสำหรับประสานงานกับ Audit
 • จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่เสมอ
 • ดูแลและบริหารทรัพย์สิน และทรัพยากรของบริษัท
 • ดูแลและประสานงานกับระดับบริหารฝ่ายต่างๆเพื่อควบคุมงบประมาณบริษัท
 • ตรวจสอบด้านการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย + ภงด.ต่างๆ (ตารางอัตราภาษี)
 • บันทึกเพิ่มลูกค้า บันทึกงวดการชำระ วางบิล รับชำระหนี้

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญาตรี สาขา บัญชี
 • การสื่อเป็นเลิศ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ด้านบีญชี 2-5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
065-929-4540
julalak@en.co.th

Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้าง เปรียบเทียบราคา วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาตลาดราคาของวัสดุก่อสร้าง จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำรายงานของวัสดุต่าง
 • สรรหาซัพพลายเออร์วัสดุและแรงงาน ติดต่อดำเนินการ และการจัดเก็ข้อมูล
 • ประสานงานกับซัพพลายเออร์ และส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • สรรหาผู้ขายที่เหมาะสมที่สุด และจัดซื้อวัสดุ และ/หรือบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ข้อเสนอที่ดีที่สุด ส่งมอบตรงเวลา ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 • ควบคุมไม่ให้มีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งด้านเวลา และค่าใช้จ่าย
 • บริหารงบประมาณที่ได้รับ เพื่อสร้างมูลค่างานสูงสุด
 • สร้างภาพลักษณ์และความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • พัฒนากระบวนการกำหนดต้นทุนและจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สรรหาสินค้า และ/หรือ บริการใหม่ๆ เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย
 • ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มี connection ผู้รับเหมา, คู่ค้า
 • บุคลิคยิ้มแย้ม สดใส
 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป ด้านการจัดซื้อธุรกิจอสังหาฯ, ก่อสร้าง หากมีประสบการณ์การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหรืองานโครงการอสังหาฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้าน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • มีทักษะการสื่อสาร การต่อรอง คิดวิเคราะห์ และการบริการที่ดี
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
065-929-4540
julalak@en.co.th

Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

**ปฏิบัติงานที่ คอนโดดุสิตดีทู เรสซิเดนเซส**

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับเรื่องซ่อมหลังโอนและติดตามผู้รับเหมาเข้าเก็บงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ตรวจบ้านสต็อกที่ลูกค้ารับจอง จัดหาผู้รับเหมา เสนอราคา และขออนุมัติเก็บงาน
 • ส่งมอบอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ หลังโอนแก่ลูกค้า
 • ประสานงานแจ้งซ่อม ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการซ่อม อัพเดตงานให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งนัดลูกค้าเข้ามาตรวจรับห้องตามที่ได้แก้ไขแล้วเสร็จดูแลให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน
 • ด้านคุณภาพในการบริการ ตรวจซ่อม Defect ให้ครบถ้วน ได้แก่ การรับใบแจ้งซ่อมของลูกค้า ติดต่อลูกค้าตรวจสอบหน้างานก่อน แจ้งระยะเวลาในการควบคุมดูแลช่าง ตามวันและเวลาที่นัดหมายกับลูกค้าให้ทราบ
 • จัดทำรายงาน และสรุปการแจ้งซ่อม
 • จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ รายงานบ้านสต็อก ทะเบียนคุมการต่อเติม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับขั้นต่ำ ปวช. ขึ้นไป ในสาขา ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการหลังการขายของโครงการบ้าน/คอนโด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
065-929-4540
julalak@en.co.th

Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

ประสานงานฝ่ายไอที (IT Support)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และโปรแกรมต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติมีความพร้อมในการใช้งาน
 • ประสานงานกับบริษัทคู่ค้า กรณี โปรแกรม, Internet ที่ใช้งานเกิดปัญหา
 • ดูแลการสั่งซื้อ license โปรแกรมต่างๆ ของบริษัท และรายงานการตรวจสอบโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์
 • ดูแล และประสานงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงและการเชื่อมต่อ ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ปริ้นเตอร์ UPS ฯลฯ
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานของ User
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบให้ User ใช้งานได้ถูกต้อง
 • รายงานสรุปภาพรวม การตรวจสอบระบบและการแก้ปัญหาต่างๆ
 • ประชุมสรุปผลการดูแลประจำเดือนและนำเสนอแผนพัฒนาด้านไอที
 • ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีความรู้ด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญา สื่อสารได้ดีเยี่ยม  กระตือรืนร้นอยู่เสมอ รักการบริการ ยิ้มแย้ม สดใส สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์ไอที

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
065-929-4540
julalak@en.co.th

Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

Customer Service Manager 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของฝ่าย ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ และงานให้บริการหลังการขาย
 • บริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, วิเคราะห์ ประมวลผล
   และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล แก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนของลูกค้าให้ลุล่วงไปด้วยดี
 • บริหารจัดการงานบริการหลังการขายของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พัฒนา, ปรับปรุง
  ระบบการทำงานและรักษาความพึงพอใจลูกค้าในงานบริการอย่างสูงสุด
 • จัดทำแผนงานบริการหลังการขายและจัดทำงบประมาณประจำปีประจำปี บริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารบ้านหลังโอน การจัดการชุมชนและจัดการสภาพแวดล้อมของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารงานบ้านหลังโอนตามระยะเวลาประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การต่อเติม , การซ่อมแซมตามระยะเวลา ประกัน
  รวมทั้งบริหารทีมช่าง ให้ทำงานบริการลูกบ้านได้อย่างรวดเร็ว,งานมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกบ้าน
  ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานซ่อมโครงการต่างๆ
 • ควบคุมการรับมอบงานซ่อมจากผู้รับเหมาก่อนส่งมอบให้ลูกค้า และตรวจสอบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 • ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในหน่วยงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีรถส่วนตัว
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม สาขาโยธา , ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และบริการหลังการขาย งานซ่อม การต่อเติมบ้าน และการดูแลผู้รับเหมางานซ่อม,ต่อเติม
  หรือประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการบริหารความสัมพันธ์ การขจัดข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน และผลักดันการแจ้งซ่อมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • มีใจรักงานบริการ ,มีทักษะการเจรจาต่อรอง, มีภาวะความเป็นผู้นำสูง, มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการจัดการควบคุม และติดตามการทำงาน
 • มีทักษะการสอนงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
065-929-4540
julalak@en.co.th

Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw

Senior Marketing Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินงานตามแผนการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้า แคมเปญ ในสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้แวะชมโครงการ
 • ประสานงานด้านขอซื้อและ/หรือขอจ้าง จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น สัญญา และตรวจรับสินค้าและบริการ
 • จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนแคมเปญ และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • Work Instruction เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า
 • สำรวจข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผน หรือปรับเปลี่ยนแผน
 • Work Instruction เกี่ยวกับข้อมูลคู่แข่ง
 • นำเสนอแนวทาง ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • สรรหาสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และพัฒนารูปแบบวิธีการนำเสนอ
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับ Vision Mission และ Values ขององค์กร
 • ดูแลและบริหารทรัพย์สิน และทรัพยากรของบริษัท
 • พัฒนากระบวนการการทำสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
 • จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่เสมอ
 • นำเสนอการพัฒนาภายในฝ่ายที่เสริมสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, รับเหมาก่อสร้าง, โครงการ
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator
 • มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน สามารถเรียนรู้และปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เร็ว
 • ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • สามารถนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดที่เป็นประโยชน์แก่หัวหน้าทีม
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

 

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
065-929-4540
julalak@en.co.th

Line Official : @enrich.hr หรือ https://line.me/R/ti/p/%40561nymzw