โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ท่องเที่ยวประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีสมรส

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอก
 • สามารถวางแผน และกำหนดแผนการนำเข้าวัสดุและงานติดตั้งได้
 • จัดการระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในฝ่าย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง และภาษีประเภทต่างๆ
 • มีทักษะในด้านการเจรจา ต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สรรหาผู้ขาย และจัดซื้อวัสดุ และ/หรือ บริการที่มีคุณภาพ
 • ดูแลและบริหารทรัพย์สิน และทรัพยากรในบริษัท
 • พัฒนากระบวนการ การกำหนดต้นทุนและจัดซื้อจัดจ้าง
 • จัดทำและปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในฝ่าย