Benefit Headline

Benefit Headline

Benefit Headline

Benefit Headline

Benefit Headline

Benefit Headline

Career Position

การตลาดดิจิทัล 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

–  วางแผนกลยุทธ์ และ ดำเนินการงานด้านการตลาดออนไลน์ (Facebook Ad, Google Ad)
–  วางแผน และ จัดทำ Content Marketing ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Line Official, Website และ อื่นๆ
–  วางแผนการใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขาย
– ติดตาม และ วิเคราะห์ผลการลงโฆษณาบนออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ
– จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และรายเดือน
– ประสานงาน และ ควบคุม Online Performance ร่วมกับ Online Agency ให้ตรงตรมเป้าที่กำหนด
– บริหารจัดการงบประมาณให้ตรงตามเป้าที่กำหนด
– วิเคราะห์คู่แข่งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
–  บริหาร ดูแล ข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ เช่น อัปเดตข้อมูล, อัปเดตโปรโมชัน
– มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Marketing Tools
– ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
– มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, โครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
– มีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator,และโปรแกรมด้านการตลาดออนไลน์
– มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน สามารถเรียนรู้และปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เร็ว
– ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้
– สามารถนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดที่เป็นประโยชน์ทีมงาน

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
061 – 272-2996
Satcha@en.co.th

Senior HR 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

   – สำรวจการฝึกอบรม และจัดทำแผนงบประมาณการฝึกอบรมประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
– จัดทำแผนพัฒนาพนักงาน ประจำปี training plan
– ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนอบรมประจำปี/จัดทำ Training Record
– ประสานงานจัดทำขออนุมัติการฝึกอบรมให้กับพนักงาน
– Orientation พนักงานเข้าใหม่
– จัดทำ OJT สำหรับกลุ่มพนักงานเริ่มงานใหม่ทุกตำแหน่ง
– Verify ประวัติพนักงาน Outsource ของแต่ละฝ่าย
– จัดระเบียบการเก็บข้อมูลพนักงาน
– อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

   – เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 40 ปี
– การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาองค์กร จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น โปรแกรม Microsoft Office / Google Workspace
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม
– ชอบนำเสนอ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 – 5 ปี ขึ้นไป
– มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน / เเละงานฝึกอบรม
– มีความคิดสร้างสรรค์เสนอแนะ ขยันอดทน พร้อมทุ่มเทในการทำงาน
– หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
061 – 272-2996
Satcha@en.co.th

วิศวกรหลังการขาย 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์และประเมิน วิธีการซ่อม และค่าใช้จ่ายในการซ่อม
 • ติดต่อประสานงาน ควบคุม และติดตามผู้รับเหมาในการซ่อมให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามมาตราฐาน
 • ทำการเข้าซ่อมงานตามมาตราฐานของบริษัท ในรายการที่บริษัทกำหนดไว้
 • ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าเพื่อดำเนินงานซ่อม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
 • วางแผนการเข้าซ่อมให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่ดูแล
 • รายงานผลการซ่อมรวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ทั้งด้านราคา, ปริมาณงาน, กระบวนการ, และคุณภาพงานซ่อม
 • ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับงานซ่อมในเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในการดูแลหลังการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจิตบริการ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการติดตามงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมอื่นๆได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
061-272-2996
Satcha@en.co.th

Draftsman  1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบ-ถอดแบบโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม
 • จัดทำ Shop Drawing ตามแผนงานและแก้ไขตามที่ comment จากผู้ควบคุมงานให้เสร็จทันเวลาใช้งาน
 • ตรวจสอบความเกี่ยวข้องกัน (Combine) และความขัดแย้งของแบบโครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รับพิจารณาเด็กจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ,  สถาปัตยกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านเขียนแบบโยธา สถาปัตย์ ไฟฟ้า เครื่องกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างและหน้าที่การใช้สอย
 • มีความรู้รู้และเข้าใจถึงปัญหาก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto CAD /SketchUp เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
061-272-2996
satcha@en.co.th