Benefit Headline

Benefit Headline

Benefit Headline

Benefit Headline

Benefit Headline

Benefit Headline

Career Position

คุณสมบัติ

 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายบ้านประจำโครงการมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน สามารถเรียนรู้และปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆได้เร็ว
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้าในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการ
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและร่วมสร้างมูลค่าแบรนด์สูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสร้างยอดขายได้ตามเป้า
 • วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด