NEARBY PLACES

TRANSPORTATION
ทางพิเศษสายศรีรัช วงแหวนรอบนอก

3.8 km.

ถนนบรมราชชนนี 1.5 km.
ถนนราชพฤกษ์ 6.0 km.
รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีตลาดพลู 13.1 km.
ถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ 1.8 km.

 

HOSPITAL
โรงพยาบาลธนบุรี 2  3.9 km.
โรงพยาบาลศิริราช  10.3 km.
โรงพยาบาลธนบุรี 1  10.1 km.

 

SHOPPING / MALL
The Paseo Park 1.4 km.
The Mall บางแค 6.5 km.
The Circle ราชพฤกษ์ 6.4 km.
The Walk ราชพฤกษ์ 11.1 km.
Homepro ราขพฤกษ์ 10.2 km.
The Crystal ราชพฤกษ์ 11.2 km.
Lotus Plus Mall บางใหญ่ 8.2 km.

 

SCHOOL / CAMPUS
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก

10.7 km.

มหาวิทยาลัยมหิดล  11.6 km.
อนุบาลเด่นหล้า  10.3 km.
โรงเรียนเพลินพัฒนา  4.1 km.