NEARBY PLACES

TRANSPORTATION
ถนนบรมราชชนนี 2.5 km.
ทางพิเศษสายศรีรัช วงแหวนรอบนอก

4.0 km.

ถนนสายพระเทพฯตัดใหม่ 3.0 km.
รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีตลาดพลู 8.0 km.
ถนนราชพฤกษ์ 6.0 km.

 

HOSPITAL
โรงพยาบาลธนบุรี 2 2.9 km.
โรงพยาบาลศิริราช 11 km.
โรงพยาบาลธนบุรี 1 11 km.

 

SHOPPING / MALL
The Paseo Park 0.2 km.
สมาคมชาวปักษ์ใต้ 0.2 km.
Lotus Plus Mall บางใหญ่ 7.0 km.
The Walk ราชพฤกษ์ 11 km.
Homepro ราชพฤกษ์ 10.9 km.
The Crystal ราชพฤกษ์ 9.5 km.
The Circle ราชพฤกษ์ 8.6 km.
The Mall บางแค 8 km.

 

SCHOOL / CAMPUS
โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก

 14.5 km.

มหาวิทยาลัยมหิดล  11.3 km.
อนุบาลเด่นหล้า  9.4 km.
โรงเรียนเพลินพัฒนา 4.6 km.